Utö – naturreservat

Haninge

Reservatet omfattar ett stort skärgårdsområde med hela norra Utö samt angränsande skärgårdsområde. I reservatet ingår de gruvor som vittnar om den järnmalmsbrytning som förekom här redan under 1100-talet. Här finns också många byggnader bevarade från 1700-talets gruvsamhälle.

Växtligheten på Utö domineras av barrskogar med ganska gles undervegetation, dock är de nordöstra och västra delarna örtrika. Värdefull flora finns på de stråk av urkalksten som genomlöper berggrunden på öns norra del. Även fågellivet i området är rikt. På Utö finns utbyggd service i gruvbyn med bland annat gästhamn, affär, bageri, värdshus, konferensanläggning och vandrarhem.

Ändamålet med reservatet är att bevara områdets egenart med dess speciella natur- och kulturvärden och att tillvarata de stora möjligheter Utö erbjuder för friluftsliv och rekreation.