Sundby – naturreservat på Ornö

Haninge

Närmare 30-talet öar har en storlek mellan 1 och 30 hektar. De större öarna i området domineras av glest trädbevuxna hällmarksområden medan de mindre är helt kala eller bevuxna med sparsam vegetation. Runt viken Maren på Ornö finns ett vackert äldre odlingslandskap med naturbetesmarker. Reservatsdelen på Ornö utgörs i övrigt till största delen av barrdominerad skogsmark, av vilka vissa delar är naturskogsartad. Lövskogsområden finns runt Maren, vid Varnö och på Ängsholmen. På de mindre öarna finns en rik fågelfauna med olika typiska skärgårdsarter. På några av öarna finns smala stråk av kalksten där man återfinner en varierad flora.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett skärgårdsområde. Områdets naturvärden skall skyddas och vårdas. Området skall hållas tillgängligt för friluftslivet. Vid konflikter mellan naturvårdens och friluftslivets intressen skall naturvården prioriteras.