Stora och lilla Sandböte – naturreservat

Haninge

Öarna Stora och Lilla Sandböte ligger alldeles öster om Ornö och skyddades redan 1938. På Stora Sandböte finns en gammal bosättning med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En av de gamla stugorna är återuppbyggd med gamla metoder efter en brand 2001. Öarna har en typisk natur för södra skärgården. På öarna finns rester av forna uppodlingar i form av ängar, som sköts genom slåtter. I anslutning till dessa finns små bestånd av löv- och blandskog. Större delen av öarna består av hällmarkstallskog. I sänkor finns gammal granskog. Öarna har ägts av Naturskyddsföreningen som fått dem genom en donation, men har på senare år överförts till Skärgårdsstiftelsen.

Ändamålet med naturreservatet är att bevara öarnas karaktär av orördhet samt att bevara de kulturella värdena runt bosättningen på Stora Sandböte. Samtidigt skall öarnas värde för friluftslivet säkerställas.