Lilla Husarn – naturreservat

Haninge

Reservatet ligger i mellan Jungfrufjärden och Nämdöfjärden, ca 8 kilometer nordost om Dalarö. Lilla Husarn har ett synnerligen bra läge för båtlivet. Både Lilla Husarn och Stora och Lilla Kråkskäret har bra naturhamnar. Öarna är helt obebyggda och vegetationen utgörs mest av hällmarkstallskog med inslag av mera produktiv skog, framför allt på Lilla Husarn och Stora Kråkskäret. I skyddade lägen finns mindre lövskogspartier. På Lilla Husarn växer idegran. Öarna i reservatet har ett rikt fågelliv. I norr gränsar reservatet till Björnö naturreservat.

Ändamålet med reservatet skall vara att bevara öarna i sitt naturliga tillstånd för det båtburna friluftslivet, att låta öarnas vegetation utvecklas fritt samt att värna öarnas fågelliv.