Roslagsleden etapp 2: Karby Gård - Örsta

Norrtälje

Från Löttinge gård går Roslagsleden igenom ett stort och relativt orört skogsområde framtill Angarn. Strax efter där leden viker av från motionsspåret till Skavlötens friluftsgård (somligger 3 km från leden) passerar leden Fågelsångsmossen, en av Stockholmstraktens bäst utvecklade högmossar. Här ansluter också en förbindelse till vandringsleden Blå leden som går mellan Domarudden och Vaxholm.

Vid Olhamraån ligger Olhamra kvarn från 1700-talets början. En märklig äldre byggnad – smal och tre våningar hög. Den gick höst och vår och drevs med åns vatten som rinner från Gävsjön och ner till Angarnssjöängen. Kvarnen inreddes till bostad på 1920-talet.

Vid Åsta finns en runhäll som ristats av runmästaren Öpir, en av Upplands mest produktiva runristare. I Vallentuna finns sju av hans runristningar, som är konstverk där sammanflätade rundjur slingrar över stenarna.

Postvägen mellan Stockholm och Åbo inrättades1638. Här forslade postbönder posten till nästa posthemman, som en stafett. I Rävsta låg ett av Vallentunas posthemman.

På höjden vid Angarnssjöängens dalgång ligger Angars kyrka från 1200-talets senare del – en av Vallentunas åtta bevarade medeltida kyrkor. Runt kyrkan finns skolan, sockenkyrkan och en handelsbod – här låg socknens centrum.

Bygden kring Angarn är mycket rik på fornlämningar – många av hög ålder. I bygravfälten är traktens järnåldersbönder och deras familjer begravda. De kända hällristningarna i Örsta är också ett bevis på de många fornlämningarna.

Angarnssjöängen är länets finaste fågelsjö. Cirka 25 arter häckar vid sjön och ett 75-tal i områdena kring den. Århundraden av landhöjning, igenväxning och torrläggningsförsök har förvandlat den forna havsviken till en vassbevuxen sankmark som är bra för fågellivet. Ett fågelskådartorn finns efter leden.

Kring Angarnssjöängen finns också en stor kulturskatt. Här låg en av länets rikaste bronsåldersbygder och spåren finns kvar än i dag bland annat i form av skärvstenshögar och skålgropar vid de gamla boplatserna samt hagar och odlingsmark med rötter i bronsålder. De nuvarande gårdslägena runt sjön är i stort sett desamma som under slutet av järnåldern. Sammanlagt finns cirka 140 förhistoriska gravfält, runstenar och andra fornminnen runt sjöängen.

Kontaktinformation

Lilla Brogatan 3B
761 30 Norrtälje
Telefon: 0767-650660

Hemsida: www.roslagsleden.se

Fakta

www.vallentuna.se www.runriket.se

Hitta hit