Norra Malma naturreservat

Norrtälje

Norra Malma naturreservat

Reservatet består av en ekhage vid sjön Erkens sydöstra strand. Området är kuperat och bevuxet av vidkroniga ekar med inslag av lönn, ask, lind och andra lövträd. Ett gravfält med gravar från yngre järnålder finns i reservatets östra del. De gamla ekarna har gott om håligheter och är värdefulla för fågellivet och för fladdermöss. Flera svamp-, insekts- och lavarter är knutna till ekarna och rödlistade svampar och lavar är påträffade. Reservatet ligger mycket naturskönt invid Erken och är lätttillgängligt.

Ändamålet med reservatet är att bevara en ekhage av högt värde från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt. Ekarnas fortbestånd skall långsiktigt säkerställas så att de vidkroniga ekarnas värde för flora och fauna bevaras. Områdets värde för det rörliga friluftlslivet skall tillvaratas. Gravarna skall vårdas och skyddas från åverkan.

Kontaktinformation


76130 Norrtälje
Telefon: 0767-650660

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Ta buss 676 (Norrtälje) från Tekniska Högskolan till Norrtälje busstation. Byt buss till 641 (Hallstavik) och gå av vid Norrmalma.

Hitta hit